Home

Původní název dnešního Karlova mostu

Co byste určitě měli vědět je to, že na místě dnešního Karlova mostu stál předtím most Juditin. Most byl pojmenován podle jména manželky krále Vladislava I., který ho nechal postavit ve dvanáctém století. V roce 1342 byl částečně stržen povodní a byl velice poškozen Praha se stala i díky kamennému mostu významnou zastávkou na evroých obchodních cestách. Most byl postupně ozdoben třiceti sochami a sousošími. Původně se mu říkalo jen Kamenný nebo Pražský most. Název Karlův most se vžil až kolem roku 1870 na základě dřívějšího podnětu K. H. Borovského Později byl na místě dnešního Karlova mostu postaven most dřevěný, který byl ale roku 1157 stržen povodní. Poté dal král Vladislav II. vybudovat první pražský kamenný most, který byl dokončen v roce 1172 a dostal jméno po králově manželce Juditě Praha se stala i díky kamennému mostu významnou zastávkou na evroých obchodních cestách. Most byl postupně ozdoben třiceti sochami a sousošími. Původně se mu říkalo jen Kamenný nebo Pražský most. Název Karlův most se vžil až kolem roku 1870 na základě dřívějšího podnětu Karla Havlíčka Borovského Při stavbě Karlova mostu (v té době nesl název Kamenný most) se stavitelé pokoušeli vyvarovat chyb, kterými trpěl starší most Juditin. Karlův most má proto méně oblouků, je vyšší a jeho pilíře založili hlouběji, 2,4 m pod úrovní říčního dna

Později byl na místě dnešního Karlova mostu postaven most dřevěný, který byl ale roku 1157 stržen povodní. Poté dal král Vladislav II. vybudovat první pražský kamenný most, který byl dokončen v roce 1172 a dostal jméno po králově manželce Juditě. Toto dílo zničila povodeň 3. února 1342. Budování mostu Později byl na místě dnešního Karlova mostu postaven most dřevěný, který byl ale roku 1157 stržen povodní. Poté dal král Vladislav II. vybudovat první pražský kamenný most, který byl dokončen v roce 1172 a dostal jméno po králově manželce Juditě. Tento most zničila povodeň při jarním tání ledů 3. února 1342 Významný byl brod přes řeku Vltavu, přibližně v místě dnešního Karlova mostu. Nejhustší zástavba vznikla právě na území dnešního Starého Města, především v oblasti dnešních ulic Jilská a Husova, kde je dobře zachovaná původní uliční síť sledující právě původní obchodní stezky Víme, že papež sloužívá pontifikální mši. Všude zde je skrytý termín - pons - původní latinské označení mostu. I jedna z publikací našeho znalce historických mostů Mořice Maillarda nese název Pontifikovia

Název náměstí je odvozen od řádu křížovníků s červenou hvězdou, který od roku 1252 sídlil nedaleko dnešního Karlova mostu. Až do roku 1342 křížovníci pečovali o původní, Juditin most a vybírali zde mýtné. Jmenovalo se také Mostní náměstí, či mostní plácek. Současný název je oficiálně užíván od roku 1870 cí později název Čertovka, a mostem pak předchůdce dnešního Karlova mostu, nazývaný Juditin podle manželky Vladislava II., pod jejímž přímým dohledem a patronací vznikal již od roku 1158 na místě bývalého dřevěného mostu strženého povodní. Jeho vý-stavba, po vzoru kamenného mostu v Řezně, trvala plných čtrnác

nacházejí pozůstatky dlažebních kamenů ze starého Juditina mostu, který byl jako první ka-menný most předchůdcem dnešního Karlova mostu. Tato dlažba je dnes nejstarší v Praze. Z pravé strany chrámu stojí bronzová socha Karla IV., vytvořená k příležitosti oslav 500. výročí založení Karlovy univerzity v roce 1848 severní konec dnešního Střeleckého ostrova, řečištěm potok, nesou-cí později název Čertovka, a mostem pak předchůdce dnešního Karlova mostu, nazývaný Juditin podle manželky Vladislava II., pod jejímž přímým dohledem a patronací vznikal již od roku 1158 na místě bývalého dřevěného mostu strženého povodní

V roce 1918 zde byla vyhlášená samostatnost Československa. Původní název Koňský trh byl nahrazen současným názvem v roce 1848 na návrh Karla Havlíčka Borovského. Na počest schůze ve Svatováclavských lázních a na počest sv. Václava, patrona České země. Původně, od roku 1680, zde stávala jezdecká socha sv Krátce po osvobození dostala název Stalinova třída. Druhá část vznikla v roce 1913 a vedla od dnešního Wilsonova mostu směrem k vlakovému nádraží. Z třídy Františka Josefa I. se později stala Wilsonova třída Karlova mostu. Je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 39565/1-886. 2. Písemné zprávy a historická vyobrazení První písemný údaj o domě na severním konci ostrova pochází z roku 1516 a mluví se v něm o domě rybáře Duchka v místě dnešního čp. 515/III Nerudova ulice tvořila hlavní komunikaci Malé Strany, která v ose východ - západ začínala Mosteckou věží u Karlova mostu a končila Strahovskou bránou v polovině dnešní ulice. Příčnou osu uzavírala na jihu Újezdská brána v Karmelitské ulici a na severu brána Písecká v ulici Valdštějnské r.1880 název prostoru dnešního Smetanovo nám, související s Karlovou ul. odtud vycházející... Karlova ulice Tudy od založení města Pardubice vedla hlavní cesta do královského a krajského města Chrudimi

Podle oficiálního webu Maltézského řádu zní plný původní název tohoto svatostánku kostel Panny Marie pod řetězem konce mosta,) tedy s archaickým přídomkem, který se většinou nepoužívá Například dřevěný most přes Vltavu v Praze, haťový u dnešního Mostu, dřevěný v Radošově-Kyselce, klenutý v Roudnici nad Labem, klenutý románský v Praze na Vyšehradě či kamenný Juditin most, který překonával Vltavu v dobách krále Vladislava II. v místě dnešního Karlova mostu Původní univerzitní botanická zahrada byla nejprve založena v roce 1755 v bývalé jezuitské zahradě na Smíchově u dnešního Jiráskova mostu v Dientzenhoferových sadech. Po povodni v roce 1890 byla přesunuta na svažitý terén Slué stráně na Novém Městě. Oficiálně zde byla otevřena v říjnu 1898, kdy byl vybudován dlouhý orchidejový skleník

Teď už se ale přesuneme na jedno z pomyslných center čtvrti - na Náměstí bratří Synků. Původní název byl Metodějovo náměstí, v průběhu historie se jmenovalo i Riegrovo. Od padesátých let je toto náměstí pojmenováno po komunistických novinářích Ottovi a Viktorovi Synkovi Původní náhon začínal až u dnešního mostu Legií.Díky tomu, že náhon procházel kolem mlýnských budov, došlo k oddělení části pevniny, čímž vznikl romantický říční ostrůvek zvaný Kampa neboli pražské Benátky. Název Čertovka se začal objevovat kolem roku 1892 Za Werichem na Kampu — Česká televize. Historická procházka po Karlově mostě a zejména slavném pražském ostrově s jeho legendárními paláci, mlýny i hospůdkami, spojené s osudy osobností kulturního a uměleckého života země i zdejšími dlouhodobě žijícími pamětníky. Připravil O. M. Morgenstern. Litujeme, ale. Chrám Sv. Mikuláše patří k nejstarším kostelům Starého Města pražského, v pramenech je v souvislosti s povodní poprvé zmiňován již k roku 1273. V původním farním kostele s velkou kazatelskou tradicí působili Jan Milíč z Kroměříže, Matěj z Janova a další předchůdci husitství a reformace. V roce 1635 připadl.

Prohloubena plavební dráha ve třetím oblouku Karlova mostu; přitom byl rozbit jeden z pilířů Juditina mostu. 1965-1978. Proběhla generální rekonstrukce mostu. 1992. Pražská památková rezervace včetně Karlova mostu se stala součástí Světového dědictví UNESCO. 200 Polohu Karlova mostu určil v prvé řadě původní most Juditin a tedy i návaznost hlavních obchodních cest. Jeho zalomení je dáno ochranou proti namáhání proudem řeky. Na pravém břehu navazuje trasa mostu kolmo na břeh, ale nad hlavním řečištěm se mírně otáčí tak, aby byly pilíře natočeny směrem k proudu řeky Víta na Pražském hradě. Výstavba byla započata záhy po položení základního kamene Karlova mostu v roce 1357. Stavitel věž umístil na mostním pilíři mezi první a druhý oblouk mostu. Budova byla stavebně dokončena ještě za života Karla IV., jeho syn Václav ji nechal již jen doplnit o dílčí výzdobu Pravá část od Karlova mostu má slabá místa a na levém břehu je v nebezpečí především oblast Čertovky. V Praze 6 byly zatopeny tři oblasti. Podbaba, Lysolajské a Šárecké údolí a Sedlec, kde voda dosahovala i deseti metrů, což byla největší hloubka v celé Praze Provoz mostu byl zahájen až po skončení druhé severní části mostu na holešovické straně o délce 200 m, která se stavěla v letech 1909 - 12. Pozoruhodná je výtvarná výzdoba. Nad ostrovními pilíři jsou méně známé přes 2,5 m vysoké reliéfy mužských torz, známější jsou medailony nad pilíři na bocích mostu.

Historie Karlova Mostu - Karlův mos

Malostranské mostecké věže - Nižší z obou věží se také nazývá Juditina věž, protože byla součástí Juditina mostu, předchůdce dnešního mostu Karlova. Po roce 1591 byla věž renesančně upravena: cimbuří nahrazeno renesančními štíty, fasáda vyzdobena sgrafitovým kvádrováním se zajímavým symbolem Bafometa a. Zakladatelem Karlova mostu tedy nebyl Petr Parléř, jak se traduje . Technické stavby - Juditin most z cca 1158 na místě dnešního Karlova mostu Písek, Třebíč. Architektura nových měst je založena na kamenných budovách centrálních staveb. Nově založená města, Bruntál, Uničov, Litoměřice, Hradec Králové Délka se nejčastěji udává od 515 do 518 metrů, šířka necelých 10 metrů, šestnáct oblouků má různé rozpětí od 16,62 do 23,38 metru. Zkrátka v Praze ve 14. století vyrostl jeden z nejmohutnější mostů své doby, a až do roku 1841, kdy řeku překlenul řetězový most v místě dnešního mostu Legií, byl Karlův most.

Kudy z nudy - Karlův most - nejstarší most přes Vltav

Praha se vyvíjela jedenáct století. Od roku 1920 je oficiálním názvem města hlavní město Praha, předtím od roku 1784 Královské hlavní město Praha. Jméno Praha je odvozováno od slova práh. Podle historicků byla Praha pojmenována po říčním prahu nebo jezu, který se nacházel někde na místě dnešního Karlova mostu Juditina věž Nižší z obou Mosteckých věží, dostala svůj název od Juditina mostu, předchůdce dnešního Karlova mostu, jehož byla součástí, po roce 1591 byla věž renesančně upravena. Sraz: so a ne, 11.00 a 14.0 VIDEO: Z Karlova mostu sundavají zámky zamilovaných . Za touto sochou je v zábradlí mostu prolomen vstup na dvouramenné novogotické schodišě, spojující most s Kampou. Bylo postaveno 1844 podle návrhu arch. Josefa Krannera na místě staršího schodiště z r. 1785 Karlova Ulice spojuje Křižovnické náměstí u Karlova mostu s Malým náměstím v centu Starého Města. Jméno získala po Otci vlasti, Karlu IV., v roce 1848 na návrh Karla Havlíčka Borovského

V Muzeu Karlova mostu je letos vystaven již po osmé a podívat se na něj chodí lidé i opakovaně. Ředitel muzea Karlova mostu, Zdeněk Bergman, který sám řídí instalaci postav, k tomuto betlému dodává: Je pro mne velká radost a čest, že tento betlém můžeme vystavovat právě na tomto místě a přinášet tím radost Před 140 lety, 22. prosince 1878, byl otevřen Palackého most. Jde o třetí nejstarší dochovaný most v Praze a první, po kterém vedla tramvajová trať. Jeho stavba trvala asi dva a půl roku a při zakládání pilířů do říčního dna byla poprvé použita kesonová metoda. Most byl.

Karlův most :: Praha

 1. Praha. Já už jsem něco málo procestovala, a tak mám docela srovnání pro to, abych tvrdila, že Praha patří k nejkrásnějším městům světa a v mnohém strčí do kapsy i jiné velké evroé metropole. Staré Město, Malá Strana, Hradčany, to vše skýtá celou spoustu historicky významných staveb, tajemných zákoutí opředených starými mýty a pověstmi nebo míst.
 2. Název památky: Socha svatého Jana Nepomuckého styčné plochy s úlomky, a tudíž není v lidských silách je správně a přesně navrátit na původní místo. svrženo z dnešního Karlova mostu do Vltavy. 17. dubna nacházejí Janovo tělo zachycené na.
 3. Projekt celého kamenného mostu, tj. kleneb, pilířů a jejich založení, vypracoval český inženýr Josef Reiter. Narodil se 22. října 1840 v Habrech. Inženýr různých významných železničních staveb, např. původního nádraží Františka Josefa I., dnešního Hlavního nádraží, projektoval v Praze i vinohradský a.
 4. Libeňská ulice nese název Ludmilina od roku 1895, kdy ulice vznikla. Ovšem tento název byl v roce 1940 pozměněn na Lidmilina. Tento pozměněný název přežil i poválečné události a až od roku 1960 se opět vrací název původní. Název získala ulice podle babičky sv. Václava a manželky knížete Bořivoje sv. Ludmile
 5. Někteří odborníci zpochybňují existenci dřevěného mostu přes Vltavu. Kosmas mohl při popisu povodně roku 1118 mínit kratší most přes zaniklé rameno Vltavy. Vltavu lidé spíše překonávali brodem umístěným severněji od Karlova mostu, zhruba v místech Mánesova mostu
 6. Roman Kotrč, nejznámější výtvarník z Karlova mostu, vzpomíná, jak jako malý kluk kreslil a pak za pětikorunu prodával obrázky psů, ale připomíná i dobu, kdy Kampa sice byla nevzhlednější a neudržovaná, ale pospolitá a všude otevřená. Dokument také například upozorňuje na zajímavou skutečnost, že ke sjednocení.
 7. byl opět hlavní oltář pražského křižovnického kostela u Karlova mostu. Obě sochy také rozvíjejí tématiku ve vztahu ke společenství řádu: sv. Augustin (+430) je autorem Řehole, kterou se křižovníci od svého založení řídí, a sv. Helena, matka císaře Konstantina Velikého, je v řád

Karlův most, Praha Arcadira

Karlův most (Praha, Česká republika) Pragap Tour

 1. Původní název od r.1955 Leningradská. PhDr.František Jiránek,CSc. (1914-1977), v letech 1941-47 profesor na pardubickém gymnáziu. V 60.letech docent pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, signatář Charty 1977, zemřel v komunistickém vězení.... Jiráskova ulice směřuje z Jahnovy ul.na jih, končí u rychlodráhy na ul.Kpt.Nálepky
 2. imálním provozem mimo MHD. Toho roku se začal realizovat projekt dopravního průtahu od mostu u Zimního stadionu na rychlodráhu kolem Městského divadla..
 3. Dva cizinci posprejovali pilíř Karlova mostu. Vytvořili na něm nápis o velikosti 5 x 2 metry. Oba sprejery, kteří jsou podezřelí z trestného činu poškození cizí věci, zadrželi policisté
 4. Lidový dům ve Staré Roli otevře koncert legendární skupiny Proměny. 9. října 2010 9:45. Zrekonstruovaný Lidový dům v karlovarské čtvrti Stará Role přivítá dnes na koncertu legendární skupiny Proměny první návštěvníky, a to na koncertu legendární skupiny Proměny. Ta svým vystoupením oslaví 40. narozeniny
 5. Praha je hlavní a současně největší město České republiky.Leží mírně na sever od středu Čech na řece Vltavě, uvnitř Středočeského kraje, jehož je správním centrem, ale jako samostatný kraj není jeho součástí. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda, ústřední státní.
 6. Následuje železobetonová rámová konstrukce o třech polích s převislým koncem uloženým na další část mostu, tj. patku trojkloubového oblouku o světlosti 48 m. Tento největší oblouk soumostí překračoval původní řečiště a dnes je součástí tzv. inudačního mostu

Vznik dnešního Klementina je spojen s příchodem Tovaryšstva Ježíšova (jezuitů) do českých zemí roku 1556. Toto strategicky výhodné místo u paty Karlova mostu a při hlavní komunikaci již předtím vybral pro založení pražského sídla jezuitů a koleje Petr Canisius, řádový provinciál pro Německo, Rakousko a české země Původní název tvrze byl německý Nussberk, tedy česky Hrádek. Postupem času pozbyla původní tvrz svého účelu a je pak většinou zmiňována jen jako obyčejný dvůr. V průběhu let se zde též vystřídala celá řada majitelů, přičemž nalezneme i několik období, kdy je Hrádek uváděn jako pustý Původní hrad z 13. století postavený Přemyslem Otakarem II. dostal název Miesenburg - Hrad nad Mží. Po roce 1600 byl přestavěn na zámek a v průběhu staletí dala zřejmě zkomolenina jeho názvu j Vážení přátelé a příznivci stránky Stop sprejerům. Protože náš dosav... adní název již delší dobu nevyjadřoval podstatu naší práce, rozhodli jsme se změnit název naší domény na washing.cz, která podle našeho názoru zohledňuje více celou škálu činností, kterou vykonáváme. Věříme, že nám zachováte přízeň a těšíme se na to, až zas něco i s.

Tylův rodný dům nesl původní název Dům u zlatého hřebene a stával v bývalé Čáslavské, dnešní Tylově ulici. Ve své nynější podobě vznikal na gotických základech po velkém požáru města v roce 1823, kdy lehla popelem velká část této městské čtvrti. Na průčelní fasádě domu je od roku 1862 instalován.. MENŠÍ MĚSTO PRAŽSKÉ Počátkem 12. století byla Praha kvetoucím městem, nad nímž se vznosně vypínal knížecí Hrad. Tam žijí Židé mající plno zlata a stříbra, tam jsou ze všech národů nejbohatší kupci, tam jsou nejzámožnější peněžníci, tam stojí tržiště a něm plno kořisti , napsal neznámý autor o Praze koncem 11. století Její původní název Rúdník či Rúdnica byl odvozen od vyvěrajícího rudného pramene. Dnes kolem něj půjdeme a také si o něm budeme vyprávět. Vojtěcha sochaře Stanislava Hanzíka byla odhalena v roce 1996 v dolní části Karlova náměstí. Socha je umístěna tak, jakoby světec mířil k bývalému brodu přes řeku Labe. Předmostí Karlova mostu na Křižovnickém náměstí tipy na výlety knižní průvodce most Staré Město vrcholný středověk Mezi archeologicky pozoruhodná místa na staroměstském břehu patří prostor dnešního Křižovnického náměstí

Na zábradlí Karlova mostu je umístěno 30 soch a sousoší. Většina pochází z let 1706 - 1714. Nejstarší sochou v původní podobě je sv. Jan Nepomucký z roku 1683, poslední bylo umístěno sousoší sv. Cyrila a Metoděje v r. 1938 Odtud zřejmě pochází její název, časem zkomolený. V němčině se název uvádí der Polzen. jejíž dopad ještě znásobilo poboření Karlova mostu v Praze v tomtéž období. Pro představu o výši hladiny lze použít záznamy hladin u stružnického mlýna. které bylo z původní klikatice narovnáno do současné podoby. HISTORIE Název se běžně odvozuje od slova práh. Historici obvykle tvrdí, že Praha je pojmenována po říčním prahu či jezu, který se nacházel někde na místě dnešního Karlova mostu. Pověst o založení Prahy název vysvětluje tím, že kněžna Libuše nechala založit město tam, kde osadník uprostřed lesa tesal práh ke. · Název univerzity, na které působil Jan Hus jako profesor (mistr). Karlova · Město na území dnešního Německa, ve kterém byl upálen Jan Hus. Kostnice. Hejtman, který vedl husity po smrti Jana Žižky, se jmenoval Prokop _____ (doplň). Hol

Model stavby Karlova mostu. V popředí je Juditin most zničený při velké povodni v roce 1342. V pozadí jsou Novoměstské mlýny a městské opevnění Prahy. V místě dnešního Ukřižování stával kříž již za Karla IV., krátce po jeho smrti přibyla Boží muka a socha Bruncvíka. Ostatní sochy až od konce 17. století Na místě dnešního zámku, na skále v blízkosti říčního brodu, stávala původní středověká tvrz, kde za husitských válek řádili loupežníci. Tvrz měla pravděpodobně charakter hrazeného dvorce. Zámek je patrně jediná dochovaná památka z doby bohatého doubského života v 19. století

Karlův most - Multimediaexpo

Juditina mostu, předchůdce dnešního mostu Karlova. Vzpomínky na stará školní léta bylo téma setkání pamětníků, které proběhlo 27. března v KC CHD. Akci navštívilo 40 občanů, z toho 9 sousedů z Čimic. Promítaly se školní fotografie od roku 1919 do roku 1952. Snažili jsme s konce Karlova mostu. Tím bylo zahájeno budování největšího církevního stavebního komplexu v Praze, trvající více jak 200 let. Dobové prameny uvádějí, že při stavbě koleje postupně zaniklo 32 domů, 7 dvorů, několik zahrad, tři starší kostely, dvě ulice i původní dominikánský klášter

vajíčko (je jich teď po stavbě Karlova mostu nedostatek) jakýkoliv dar (čím hodnotnější, tím lepší) Všechny uvedené věci můžete pořídit výhradně za pomoci dukátů, na současné peníze zapomeňte! Zároveň ale budeme v cíli hodnotit, komu kolik dukátů zbylo, takže smlouvejte, přemlouvejte, přemýšlejte a dumejte :o) BRIONI, původní název, 1953-1996 součást NEMOCNICE, Úšovice čp. 147 BERTA, původní název, 1945 SAN FRANCISKO, 1953-1996 DĚTSKÁ INTERNA, Úšovice čp. 148 ZLATÁ HARFA, něm. GOLDENE HARFE, původní název, Úšovice čp.257 TAORMINA, původní název, 1945 a pak od 1950 dosud NEMOCNICE, Úšovice čp. 300 ŠVÝCARSKÝ DVŮR, něm Původní gotický dům na rohu Karlovy a Liliové ulice vznikl na dvou středověkých propojených stavebních parcelách, propojených v roce 1419. Podle dobových zápisů zde býval proslulý šenk. Dům byl několikrát přestavěn. Znamení zlatého hada vzniklo počátkem 19. století, kdy zde byla lékárna

Spory o Karlův most trvají, městu hrozí pokuta - Pražský dení

Kam na výlet v Praze. Praha, metropole České republiky, náleží mezi nejkrásnější města Evropy i světa. Její historické jádro s Pražským hradem, největším hradním komplexem na světě, figuruje v seznamu kulturního dědictví UNESCO. Zahrnuje Hradčany, Malou Stranu s Karlovým mostem, Staré Město s židovským Josefovem. Téma libeňský most praha na wiki.blesk.cz. Přečtěte si veškeré aktuální informace o tématu libeňský most praha - nejnovější články, aktuality, fotografie, videa. Kompletní zpravodajství na wiki.blesk.c

Staré Město - prahaneznama

Karlův most nahradil předchozí Juditin most, stržený roku 1342 při jarním tání ledů. Stavba nového mostu začala v roce 1357 pod záštitou krále Karla IV. a byla dokončena v roce 1402. Praha se stala i díky kamennému mostu významnou zastávkou na evroých obchodních cestách Název se běžně odvozuje od slova práh. Historici obvykle tvrdí, že Praha je pojmenována po říčním prahu či jezu, který se nacházel někde na místě dnešního Karlova mostu. Přes tento brod přecházeli lidé přes řeku. Protože se město začalo rozrůstat právě nad tímto brodem, tedy prahem v řece, bylo nazváno Praha Brzy se ale Karlovy Vary dočkaly. Jako první vznikl v prostorách dnešního Grandhotelu Pupp z prken, hlíny a malty uplácaný Komödienhaus (1717 - 1788), o němž se doktor David Becher později vyjádřil, že vypadá spíš jako dobytčí chlév Název získalo podle návštěvy českého krále, který tu v 15. století dokonce několik let pobýval. Na náměstí uvidíte mnoho původní středověkých domů včetně symbolu chebské architektury, tzv. Špalíček. Jedná se o komplex pozdně gotických kupeckých domů, které jsou unikátní svým hranatým tvarem a výškou

Původní kurz o délce 6,5 - 4 anglické míle platil jen první tři roky. Poté se délka ustálila na 6 900 metrech. Slavný Taxisův příkop se skákal již od prvního ročníku, ale svůj název získal až roku 1892 podle svého obhájce Egona Thurn-Taxise Původní socha umístěna v Lapidáriu Národního muzea na Výstavišti, na mostě osazena kopie V. Bartůňka a S. Hanzla z let 1958 - 61. Kalvárie, sv. Kříž - pískovcové sochy Panny Marie a sv. Jana vytvořil r. 1861 Emanuel Max; kříž jako první ozdoba mostu zde stával už za Karla IV Praha - Staré Město ihovýchodní strana Ovocného trhu. Od 14. století zde byl Masný trh - masné krámy byly odstraněny až v 18.století. Od té doby bylo prostranství vyhrazeno prodeji ovoce. Trh byl v provozu celý rok, zejména od jara do podzimu. Než dozrálo první ovoce, prodávaly se zde datle, fíky, pomeranče, lisované meruňky, ořechy aj Jan Nepomucký, o němž se vypráví, že byl r. 1393 shozen z Karlova mostu do Vltavy a utopen. To je pravda jenom částečně, protože zemřel už předtím na následky mučení - zatčen byl v kostele Panny Marie pod řetězem na mírové schůzce, které se účastnil také král, arcibiskup Jan z Jenštejna a další, a z mostu bylo. Stavbu inicioval karlovarský c. k. střelecký sbor, proto původní název zněl Grandhotel Střelecký dům, po přejmenování na Ambassador zde bylo provozováno varieté Orfeus a čtyři restaurace. V roce 1930 přešel hotel do vlastnictví města a po té se mu začalo říkat Národní dům (Volkshaus)

ENCYKLOPEDIE MOSTŮ -- Úvo

 1. Astronomický ústav Univerzity Karlovy byl na sklonku 19. století založen Augustem Seydlerem (1849-1891), profesorem teoretické fyziky a astronomie. Dnes je součástí Matematicko-fyzikální fakulty, nachází se v areálu kampusu v Tróji a zajišťuje výuku astronomie a astrofyziky pro studenty magisterského i doktorandského studia
 2. Karlova mostu v Praze, vyplývajících ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Kontrola byla zaměřena na přípravu obnovy Karlova mostu a její realizaci v roce 2007 a 2008. Kontrolu podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů
 3. Památky. Město Roudnice nad Labem se rozprostírá na levém břehu řeky Labe v úrodné Polabské nížině a má přibližně 13 000 obyvatel. V bezprostředním napojení na páteřní cyklotrasu č. 2, Labskou stezku, vytváří pro pěší turisty i cykloturisty výhodnou pozici pro objevování města i jeho okolí
 4. ovalo devět mohutných prastarých dubů, od začátku 20. století zůstal pouze jeden, tzv
 5. Předchůdcem dnešního města Bratislavy - jeho historickým jádrem bylo město Prešporok. Ke dni 29.8.2012 byl rozhodnutím bratislavského městského zastupitelstva obnoven jeho původní název. Vzdálenost: 1km. Karlova Ves - Od 14.12.2015 je k dispozici široké veřejnosti venkovní cvičiště v Bratislavě - Karlova Ves, na.

Video: Křížovnické náměstí - AtlasCeska

© Jiří Horák - heiress, 1989, 1998, 2005, 2008, 201

Hvozdnice. Živéobce.cz. Hvozdnice. Do roku 999 n. l. není existence naší obce písemně doložena. Není známo, komu obec do přelomového roku 995 patřila či jakého útvaru byla součástí. Před tímto rokem obýval střed dnešních Čech slovanský kmen vlastních Čechů. Místní osídlení (osada, ves) bývalo společným.

Ubytování blízko Karlův most Prah