Home

Hlavní psychologické směry 20 století

Psychologické směry - Wikipedi

Psychologické směry. Psychologie je věda, která studuje lidské chování, mentální procesy a tělesné dění včetně jejich vzájemných vztahů a interakcí. Jako samostatný vědní obor se vydělila se ve druhé polovině 19. století pod vlivem přírodních věd z filozofie . Psychologie nemá jednotné paradigma a od jejího. 5) HUMANISTICKÉ SMĚRY 50 léta 20 století v USA: snaží se o ucelený pohled na člověka, jako na všestrannou složitou osobnost. a) Gestaltismus ( gestalt - tvar) tvarová psychologie; Chápe člověka jako uspořádaný celek (tvar Popularita behavioristického modelu vrcholila v polovině 20. století, na západě byl lákavý přede-vším příslib exaktní vědeckosti, ve východním bloku se dokonce behavioristické teorie staly jediným politicky akceptovatelným základem psychologie, jelikož byly kompatibilní s marxistickým striktn

Psychologické směry a jejich představitelé Studijni-svet

Psychologické směry se začali utvářet na konci 19.století: Strukturalismus - experimentální psychologie Hlavní představitel Wilhelm Wundt a jeho žák Edward Titchener, který přinesl tyto myšlenky do USA Směr rozšířený v USA ve 30. letech 20. století na sjednocení psychoanalýzy a sociologických teorií. » Psychologické směry 20. století; Základy společenských věd - Psychologické směry 20. století Autor: Daniela Bednářová. Tip imaturita.cz: Zašlete svůj text a vyhrajte knížků z Nakladatelství Radek Veselý! počátky psychologie jako vědní disciplíny spadají do 2. pol. 19. stol

2.1.2 Hlavní psychologické směry 20. století V minulém století vzniklo v psychologii několik vlivných teoretických přístupů. Kaţdý pracuje pomocí jiných výzkumných metod, upřednostňuje odlišná témata a shodu nelze nalézt ani v otázce předmětu, který tyto směry vymezují jako oblast svého badatelského zájmu Hlavní směry myšlení 20. století. Charakteristika: Práce vyjmenovává hlavní myšlenkové proudy psychologie, jejich vývoj a vzájemné ovlivňování. Stručně charakterizuje přínosy jejich představitelů Kniha má osm částí: Hlavní psychologické směry 20. století, Biologická psychologie, Obecná psycholog ie a psychologie osobnosti, Sociální psychologie , Vývojová psycholog ie. Dějiny psychologie je pojem, který lze vymezit dvěma způsoby - buď jako dějiny přemýšlení o jevech, které lze označit za psychologické (tedy včetně vývoje názorů teologických, filozofických, okultních atp.), anebo jako dějiny moderní psychologie, vědního oboru.Tento rozpor popsal již Hermann Ebbinghaus v roce 1908, když poznamenal, že psychologie má dlouhou.

Psychologické směry 20. Století. Vznik nových směrů, díky: třem sporům. poznatky, výzkumy a výsledky různých vědních oborů (z filozofie, antropologie, biologie) změny v politickém klimatu. hlubinná psychologie - psychoanalýza Freud - analytická psychologie psychoanalýza Jung - individuální Adle III. Hlavní směry psychologie 20.století, které se dále člení do kapitol a podkapitol dle příslušné doby či filozofického (psychologického) směru. 2. Část I.: Vývoj psychologie v rámci filozofie V první části autorka charakterizuje filozofické směry a zachycuje hlavní myšlenky jejich představitelů

Psychologické směry Studijni-svet

Hlavní psychologické směry konce 19. a ve 20. století. Tradice společenských věd. Filozofie (empirismus) Kulturní antropologie. Tradice přírodních věd. Neurofyziologie (studium mozku a NS) Reflexologie (Procháska, Purkyně, Pavlov, Sečenov, Běchtěrov, Sherrington) Psychologické směry. Behaviorismus (teorie sociálního učení Jak ukázala již předchozí kapitola, bylo 19. století naprosto fascinováno dvěma věcmi - ideou všeobecného po-kroku jako hlavní linie dějin a rozvojem přírodních věd. A tyto myšlenky mohly být s cíli a programem sociologie spojeny ještě těsněji než jsme tomu byli svědky u Comta Moderní psychologie Předmluva 9 Jak číst tuto knihu 4610 Úvod do psychologie 11 1. hlavní psychologické směry 20. století 14 1.1 Úvod do vývoje psychologie 14 1.1.1 Vznik a vývoj.

Hlavní psychologické směry. Členění psychologických oborů a jejich předmět. Metody psychologického výzkumu. Determinace lidské psychiky. Hlavní filozofické směry 19. století. 29. Hlavní filozofické směry 20. století. 30. České filozofické myšlení od středověku do současnosti Revidovaná a doplněná verze nástinu vývoje oboru psychologie v kontextu novodobé evroé filozofie, kdy pozornost je zaměřena na hlavní psychologické směry 19. a 20. století, a to včetně postmoderní psychologie

Maturitni otázky - imaturita

Kniha mapuje vznik a vnitřní diferenciaci oboru a jeho hlavní směry ve 20. století (behaviorismus, gestaltismus, dynamická, fenomenologická, transpersonální, kognitivní psychologie, systémové teorie aj.). Stranou nezůstaly ani postmoderní proudy v současné psychologii (feministická, diskurzivní či kritická psychologie) Čtenáři získají přehled o vývoji psychologie již od prvopočátku, kdy se zrodila v rámci filozofie. Kniha mapuje vznik a vnitřní diferenciaci oboru a jeho hlavní směry ve 20. století (behaviorismus, gestaltismus, psychodynamická, fenomenologická, transpersonální, kognitivní psychologie, systémové teorie aj.) Čtenáři získají dokonalý přehled o vývoji psychologie již od svého prvopočátku, kdy se rozvíjela v rámci filozofie, kniha dále mapuje samostatný vznik a vnitřní diferenciaci oboru psychologie a hlavní směry 20. století, k nimž autorka řadí behaviorismus, gestaltismus, psychodynamickou, fenomenologickou, transpersonální. Získáte ucelený přehled o vývoji psychologie jako oboru. Kniha mapuje jeho vznik a vnitřní diferenciaci a hlavní směry psychologie, které se zrodily ve 20. století (behaviorismus, gestaltismus, psychodynamická, fenomenologická, transpersonální, kognitivní psychologie, systémové teorie aj.) Hlavní směry pedagogiky 20. století - experimentální, existencialistická, neotomistická, antiautoritativní, sovětská, postmodernistická. Experimentální peadagogika. Vyšla ze snahy o přesné měření výchovně vzdělávacího procesu. Francouzský představitel. Alfred Binet (1857-1911), profesor psychologie na pařížské.

Psychologické směry. Doporučit a sdílet | Tisk. Je to psychoterapeutická metoda vyvinutá Viktorem Emanuelem Franklem v první polovině 20. století. Zkoumá touhu po smyslech. Základní myšlenkou Logoterapie je, že pokud není touha po smyslu naplněna, vede to k frustraci. Člověk začíná pochybovat o smyslu své existence, o. HLAVNÍ SMĚRY PEDAGOGIKY 20.STOLETÍ Experimentální pedagogika - snaha o přesné měření výchovně vzdělávacího procesu. Alfred Binet (1857-1911) - profesor psychologie na pařížské Sorbonně, jako první začal provádět testový výzkum inteligence dětí

Hlavní směry myšlení 20

Moderní psychologie Předmluva 9 Jak číst tuto knihu 4610 Úvod do psychologie 11 1. hlavní psychologické směry 20. století 14 1.1 Úvod do vývoje psychologie 14 1.1.1 Vznik a vývoj vědecké psychologie 14 1.2 Strukturalismus 16 1.3 Funkcionalismus 16 1.4 Psychodynamické přístupy 18 1.5 Behaviorismus a neobehaviorismus 22 1.6 Gestaltismus a neogestaltismus 2 Psychologie 1. Předmět psychologie, hlavní směry psychologie 20. století Charakteristiky psychologie jako vdního oboru. Znaky, představitelé, myšlenkový odkaz psychodynamické psychologie, behaviorismu, humanistické, transpersonální, kognitivní psychologie. 2. Vývoj osobnosti a její struktura Pojetí vývoje osobnosti Základní psychologické směry Behaviorizmus - vychází z předpokladu, že základním prvkem zkoumání má být pozorovatelné a měřitelné chování a že psychická činnost má reflexní povahu. Hlavní představitelé: J. B. Watson, I. P. Pavlov, B. F. Skinner

3. Hlavní psychologické směry 20. století. Stručná charakteristika jednotlivých směrů psychologie (asocianismus, hlubinná psychologie, tvarová psychologie, behaviorismus, humanistická psychologie, kognitivní psychologie aj Hlavní směry pedagogiky 20. století - experimentální, existencialistická, neotomistická, antiautoritativní, sovětská, postmodernistická. Experimentální pedagogika - snaha o přesné měření výchovně vzdělávacího procesu. Alfred Binet (1857-1911) Ernst Meumann (1862-1915) Wilhelm August Lay (1862-1982 Psychologické směry Tento článek potřebuje úpravy. Můžete Wikipedii pomoci tím, že ho vylepšíte. Jak by měly články vypadat, popisují stránky Vzhled a styl, Encyklopedický styl a Odkazy. Psychologie je věda, která studuje lidské chován í, mentální.

Hlavní směry psychologie . Psychologie je empirická přírodně-společenská věda o člověku. Jejím předmětem je prožívání a chování jedince. Slovo psychologie má původ v řečtině (psýché=duše, logos=rozum, věda). V průběhu 20. století se tedy těžiště zájmu psychologů vrátilo do stejného místa, odkud. PSYCHOLOGIE 1. Psychologie jako vědní disciplína (psychologické disciplíny, vybrané psychologické teorie a jejich hlavní představitelé, základní metody Filosofie 20. století (vybraní autoři a směry 20. století - fenomenologie (M. Heidegger, E. Husserl), filosofie dialogu (M..

Video: (PDF) Moderní psychologie: Hlavní obory a témata současné

1 Hlavní psychologické směry 20 století . 14: 2 Biologická psychologie. 44: 3 Obecná psychologie psychologie osobnosti. 70: 4 Sociální psychologie. 110: 5 Vývojová psychologie. 135: 6 Komparativní psychologie. 154: 7 Diagnostika a léčba psychických poruch. 161: 8 Psychologický výzkum. 176 Hlavní směry psychologie 20. století Úvod k dílu C 150 8.estaltismus - tvarová psychologie G 151 8.1k gestaltismu Vzni 151 8.2iá celostní škola L 152 8.3erlínská škola B 153 8.3.1ax Wertheimer (1880-1943) M 154 8.3.2olfgang Köhler (1887-1967) W 158. Základní význam má také pro psychology, neboť seznamuje důkladněji s psychologickými směry. Hlavní témata: americký strukturalismus, americký funkcionalismus, fenomenologická psychologie, o d raného behaviorismu k neobehaviorismu, Kniha Psychologie XX. století Třetí část seznamuje s hlavními směry psychologie 20. století. Čtvrtá část pak prezentuje u nás doposud nepříliš známé, ale stále aktuálnější téma postmoderní psychologie, ukazuje některé její trendy a směry

Čtenáři získají dokonalý přehled o vývoji psychologie již od svého prvopočátku, kdy se rozvíjela v rámci filozofie, kniha dále mapuje samostatný vznik a vnitřní diferenciaci oboru psychologie a hlavní směry 20. století, k nimž autorka řadí behaviorismus, gestaltismus, psychodynamickou, fenomenologickou, transpersonální a kognitivní psychologii, případně. Mapuje vznik a vnitřní diferenciaci oboru a jeho hlavní směry ve 20. století. Každá kapitola obsahuje charakteristiku či základní myšlenkové paradigma příslušného vývojového období, životní příběhy a hlavní myšlenky jeh Směry psychologie. 1. EXPERIMENTÁLNÍ PSYCHOLOGIE. zakladatel: 1879 W. Wundt. introspektivní pozorování - pozorování sám sebe (př. deníkem) 2. BEHAVIORISMUS. neuznávali vrozené psychické dispozice - hlavní byla výchova. v 2. polovině 20. století - neobehaviorismus (zdůrazňují výchovu, ale uznávají psychiku

Předmět: Psychologie (4. ročník) Výstupy Učivo - téma Konkretizace Průřezová témata, souvislosti, metody Žák • se orientuje v klíčových myšlenkových směrech 20. st., rozpozná hlavní témata a problémy • na základě osvojených znalostí věcně a s přehledem argumentuje ve prospěch zastávané teze či proti n Hlavní psychologické směry, jejich představitelé a charakteristika přístupu k jedinci. 2. Alternativní pedagogické směry, hnutí a alternativní školy od začátku 20. století - tzv. 1. a 2. vlna. Současný stav v ČR. Zákonitosti vývoje Dějiny psychologie Autor: Alena Plháková Vydal: Grada. Získáte ucelený přehled o vývoji psychologie jako oboru. Kniha mapuje jeho vznik a vnitřní diferenciaci a hlavní směry psychologie, které se zrodily ve 20. století (behaviorismus, gestaltismus, psychodynamická, fenomenol..

Hlubinná psychologie a přírodovědné psychologické směry. Občanské právo. 10. Temperament, typologie osobnosti. Právo a jeho základní pojmy. Filosofie 20. století - hlavní proudy. 15. Bankovní soustava v ČR. Vývojová psychologie. Filosofie 19. století - hlavní proudy. 21. Ústava ČR - zákonodárná moc. Hlavní směry pedagogiky 20. století - experimentální, existencialistická, neotomistická, antiautoritativní, sovětská, postmodernistická. Experimentální peadagogika Vyšla ze snahy o přesné měření výchovně vzdělávacího procesu. Francouzský představite Reformní pedagogika představuje pedagogické hnutí s těžištěm. Pedagogické směry 20. století (pragmatizmus, pozitivizmus aj.). Představitelé a díla. Ve dvacátém století se setkáváme s celou řadou pedagogických směrů, které odrážejí různá filozofická východiska i různé sociálně politické podmínky, za kterých tyto směry vznikají a dále se rozvíjí Hlavní směry psychologie 20. století Úvod k dílu C 8. Gestaltismus - tvarová psychologie 8.1 Vznik gestaltismu 8.2 Liá celostní škola 8.3 Berlínská škola 8.3.1 Max Wertheimer (1880-1943) 8.3.2 Wolfgang Köhler (1887-1967) 8.3.3 Kurt Koffka (1886-1941). 6 Výtvarné proudy výtvarného umění ve 20. a 21. století jako inspirační zdroj na umělecké směry a na jejich hlavní představitele. Součástí tematických celků psychologické směry se od sebe diferencují. Někdy se jedná o dílčí odlišnosti v obecn

PPT - Behaviorismus PowerPoint Presentation, free download

Hlavní směry a otázky filozofie 20. a 21. století Východní myšlení - Indie, Čína, základní charakteristika, pojmy, vztah východního a západního myšlení, jejich význam Filozofie a otázka povahy skutečnosti - na konkrétních příkladech vysvětlit odlišnosti chápání skutečnosti ve starověkém Řecku, ve. Na dějinách psychologie se tak lze poučit nejen o proměnlivosti psychologického vědění, ale i o jeho závislosti na dobovém kulturním kontextu. Kniha mapuje vznik a vnitřní diferenciaci oboru a jeho hlavní směry ve 20. století (behaviorismus, gestaltismus, dynamická, fenomenologická, transpersonální, kognitivní psychologie. Některé směry postmoderní psychologie 338 15.1 Sociální konstrukcionismus 338 15.1.1 Psychoterapie jako sociální konstrukce 341 15.1.2 Hodnocení psychologického sociálního konstrukcionismu 343 15.2 Diskurzivní analýza 344 15.2.1 Foucaultovská diskurzivní analýza 345 15.2.2 Diskurzivní psychologie Pottera a Edwardse 346 15.3.

Hlavní psychologické směry 20. století, Biologická psychologie, Obecná psychologie a psychologie osobnosti, Sociální psychologie, Vývojová psychologie, Komparativn Anotace: Dějiny psychologie Čtenáři získají přehled o vývoji psychologie již od prvopočátku, kdy se zrodila v rámci filozofie. Kniha mapuje vznik a vnitřní diferenciaci oboru a jeho hlavní směry ve 20. století (behaviorismus, gestaltismus, psychodynamická, fenomenologická, transpersonální, kognitivní psychologie, systémové teorie aj.) Anglosaská pedagogika na přelomu 19. a 20. století (Spencer a Dewey). Vývoj českého školství a učitelského vzdělávání. Novodobá česká pedagogika (Ryba, Lindner, Masaryk, Kádner, Chlup, Příhoda ad.)

Dějiny psychologie - Alena Plháková - Knihy Google

V dnešním pojetí se vědecká psychologie formovala až ve století 19., i když se lidé odjakživa zabývali sami sebou a druhými. Jejich přemýšlení o lidské povaze ale vyplýval Dějiny psychologie Autor Alena Plháková. Čtenáři získají dokonalý přehled o vývoji psychologie již od svého prvopočátku, kdy se rozvíjela v rámci filozofie, kniha dále mapuje samostatný vznik a vnitřní diferenciaci oboru psychologie a hlavní směry 20. století, k nimž aut. 1) Psychologie jako věda I. (základní a aplikované psychologické vědy, metody výzkumu v psychologii, dějiny psychologie od počátku po Wilhelma Wundta) 2) Psychologie jako věda II. (interdisciplinární povaha psychologie, psychologické směry 20

Dějiny psychologie - Wikipedi

 1. Hlavní směry pedagogiky 20. století. neotomistická, antiautoritativní, sovětská, postmodernistická. Vyšla ze snahy o přesné měření výchovně vzdělávacího procesu. Francouzský představitel. Alfred Binet (1857-1911), profesor psychologie na pařížské Sorbonně, jako první začal provádět testový výzkum inteligence dětí
 2. Výrazný směr americké psychologie v 1 .po. 20. století Zakladatel J.B. Watson (1878-1958). Watson-Podmiňováním (učením) lze z dítěte vychovat kohokoliv. Lidské chování je formováno vnějšími vlivy, především odměnami a tresty (proces učení). Odpůrci označován jako psychologie bez duše
 3. Hlavní směry psychologie 20. století: gestaltismus behaviorismus psychodynamická psychologie existenciální a humanistická psychologie kognitivní psychologie transpersonální psychologie Postmoderní psychologie Psychologie v českých zemích
 4. Publikace předkládá hlavní směry psychologie, které se zrodily ve 20.století. Je určena zejména studentům ekonomických oborů, ale i zájemcům o psychologii z řad širší veřejnosti, kteří by měli být připraveni na život v postmoderní společnosti jednadvacátého století tak, aby byli schopni přijímat a argumentačně zvládat životní a civilizační změny

Psychologické směry (Behaviorismus, Neobehaviorismus, Tvarová psychologie, (Objevy, které ovlivnily filosofii 20. století, Rozdělení novodobé filosofie) Individuální psychologie hlavní představitel Alfred Adler 2. Vídeňská škola, 1. polovina 20. století Různé psychologické směry zdůrazňovaly a zdůrazňují rozličná východiska interpretace lidské psychiky a jejího výzkumu. Psychologie jako vědecká disciplína vznikla až na konci 19. století, kdy byla na univerzitě v Liu založena první psychologická laboratoř. Strukturalismu Psychologie jako věda vznikla na konci 19. století. Od té doby se formuje celá řada psychologických směrů, které přinesly cenné poznatky týkající se lidského prožívá-ní a chování. Psychologie osobnosti se vydělila jako samostatná disciplína ve 30. le-tech 20. století Směry přelomu 19. a 20. století ve světě - hlavní námět lyr. básní impresionistů byla krajina s jejími proměnami, důraz na eufonii, barevné asociace, vystižení nálady básnického subjektu př. vnímání krajiny psychologické pojetí dramatu je statické, děj až druhořadý.

Přehled dějin psychologie / Referát / Zadani-seminarky

 1. Behaviorismus. Behaviorismus je velkým americkým směrem 20. století.; Vznikl z odporu vůči introspektivní metodě a mentalistickému vymezení předmětu psychologie (silně převládajícímu v psych. 19.stol).; V době vzniku behaviorismu byl v USA nejrozšířenějším psychologickým směrem funkcionalismus = psychologie orientovaná prostřednictvím analýzy funkcí na studium.
 2. Hlavní filosofické směry 19. a 20. století - pozitivismus - iracionalismus a voluntarismus - fenomenologie podstatou světa by se měla zabývat fyzika, nikoliv filosofie, otázky vědomí do psychologie - česká pozitivní filosofie - vůdčí filosofický směr do roku 1945 - Národní česká filosofie, proti církvi a.
 3. Psychologické hlavní směry psychoanalýza, behaviorismus) Význam psychologických poznatků pro různé oblasti lidské činnosti 2. Nejvýznamnější filozofické směry v 19. a 20. století Anglický a francouzský positivismus ~Mill, Spencer, omte, Filozofie života Nietzsche, Schopenhauer, ergso
 4. Pedagogické směry 20. století a jejich představitelé: Dewey, Parkhurstová, Montessori, Steiner, Petersen, Freinet. disciplín. Základní paradigmata (psychologické školy a směry). Význam psychologie pro učitelství. Školní psychologie (školní poradenská psychologie). Hlavní vývojové změny, zejména v oblasti.
 5. LITERÁRNÍ SMĚRY přelomu 19. a 20. stol. 29.05.2015 08:46. Umělecké směry na přelomu 19. a 20.století. V 80. letech 19. století vzniká ve Francii symbolismus.. Tento směr vzniká jako reakce na popisnost naturalismu, usiloval o vytvoření umění, které by pronikalo k podstatě skutečnosti, a to soustředěným vnímáním celé umělcovy bytosti, všemi smysly
 6. Směr pedagogického výzkumu používající experiment jako hlavní zdroj informací o vzdělávacích procesech. Rozšířila se zvl. počátkem 20. století v oblasti pedagogické psychologie v USA (E.L. Thorndike aj.) a v Německu (E. Meumann)

neuznávali vrozené psychické dispozice - hlavní byla výchova v 2. polovině 20. století - neobehaviorismus (zdůrazňují výchovu, ale uznávají psychiku) 3 Experimentální psychologie: její 5 směry a cíle. Srpen 11, 2021. Z psychologie navrhujeme vědecké studium toho, jak vnímáme, učíme, cítíme atd. Historie psychologie: autory a hlavní teorie Na začátku 20. století objevuje se psychologický proud,. Metodologie 20. století 1. Psychologické směry v dějinách umění 2. Strukturalismus a poststrukturalismus 3. Ikonologie 4. Ernst Hans Gombrich 5. Sociologické přístupy v dějinách umění 6. Sémiotika a dějiny umění 7. Alternativní kontextuální rámce 8. Nové formální přístupy a věda o obrazech 9. Vizuální kultura a. Je rozdělena do čtyř hlavních částí, k nimž patří vývoj psychologie v rámci evroé filozofie (od Reného Descarta), vznik a vnitřní diferenciace oboru psychologie a hlavní směry psychologie 20. století, k nimž autorka řadí gestaltismus, behaviorismus, psychodynamickou, fenomenologickou, transpersonální a kognitivní.

Moderní psychologie - Kučera Dalibor Knihy Grad

 1. Pozitivní psychologie vznikla jako reakce na převažující způsob přístupu v psychologii 20. století, který byl příliš zaměřen na tzv. negativní jevy - odchylky od normy, deficity, poruchy - a nevěnoval se takřka vůbec studiu pozitivních aspektů osobnosti. Text osvětluje historická a filozofická východiska, seznamuje s.
 2. b) Základní psychologické směry 20. století (psychoanalýza, behaviorismus, kognitivní a humanistická psychologie), vymezování předmětu psychologie. Význa Publikace přináší v paralelní česko-latinské verzi první český překlad původní, obtížně čitelné recenze latinského textu legendy o sv. zoopsychologii, ale i v.
 3. Čtenáři získají přehled o vývoji psychologie již od prvopočátku, kdy se zrodila v rámci filozofie. Kniha mapuje vznik a vnitřní diferenciaci oboru a jeho hlavní směry ve 20. století, kdy došlo k prudkému rozvoji oboru. Své hodnocení můžete doplnit krátkým textem (max. 800 znaků včetně mezer), nebo jej uložit.
 4. PŘEDMĚT, CÍLE, VÝVOJ, ODVĚTVÍ, SMĚRY A PŘÍSTUPY V PSYCHOLOGIE Psychologie je poměrně mladá věda - její historie trvá jedno století Christian Wolff - použil v 18.stol pro nauku o duši název psychologie, 1732 Psychologia empirica..Za historický mezník ve vývoji psychologie se pokládá rok 1879,kdy založil Wilhelm Wundt na.
 5. - hlavní metafyzické směry - realismus, idealismus, materialismus, monismus, pluralismus. Filozofické směry 20. století - - předmět, disciplíny, dějiny psychologie, směry v psychologii, metody výzkumu - fyziologické mechanismy psychiky - faktory, které ovlivňují utváření psychiky.
 6. Evroé umění počátku 20. století Osnova Charakteristika doby Jednotlivé směry: expresionismus : kubismus : futurismus : dadaismus Charakteristika doby 20. století Hospodářský vzestup evroé společnosti Velký rozvoj vědy a techniky - přináší také vážné sociální problémy Druhá průmyslová revoluce - na jedné straně oslava techniky, na straně druhé.

Dějiny psychologie - Plháková Alena Knihy Grad

 1. Stránky v kategorii Psychologie pro kombinované lyceum Zobrazuje se 21 stránek z celkového počtu 21 stránek v této kategorii
 2. Domů Pedagogové Kabinety Společenské vědy a umění Jak učit evroé dějiny 20. století. Příručka autora R. Stradlinga publikovaná Radou Evropy má podpořit učitelky a učitele dějepisu při výuce moderních dějin. Obsah se zaměřuje na chronologická témata a tematické okruhy, které se vztahují k období 20. století.
 3. Vývojová psychologie-předškolní věk, mladší školní věk, puberta 9 Čtenáři získají dokonalý přehled o vývoji psychologie již od svého prvopočátku, kdy se rozvíjela v rámci filozofie, kniha dále mapuje samostatný vznik a vnitřní diferenciaci oboru psychologie a hlavní směry 20. století, k nimž autorka řadí.
 4. 15. Psychohygiena a zdravý duševní vývoj, autoregulace osobnosti, duševní poruchy, komunikace, zátěžové a konfliktní situace. 16. Sociální a biologická podmíněnost vývoje lidské psychiky; vývoj jedince z pohledu psychologickéh

(konec 19. století)-podpořena filosofií A. Shopenhauera, F. Nietzscheho, H. Bergsona - do určité míry splývá se symbolismem, ovlivnila téměř všechny dobové směry (symbolis., impresionismus, novoromantismus, nauralismus, expres.) - vypjatý individualismus, disharmonie mezi jedincem a kolektivem, subjektivním a objektivní Tvarová psychologie-tvar je víc než suma-celkový pohled na člověka-př.: nemůžeme pozorovat jen duši či chorobu, ale musíme ho brát jako celkovou bytost (přirovnáno k melodii=> jednotlivé noty, ale teprve celá skladba dává melodii) 20.07.2007 23:37:14 Hlavní směry psychologie 20. století Úvod k dílu C 8 Plháková Alena - Dějiny psychologie -- 2., přepracované a doplněné vydání - e-kniha. Psychologie citlivě reaguje na předmět svého vědeckého zkoumání, kterým je lidská mysl a její proměny v prudce se vyvíjejícím světě. Údaje, které dříve nashromáždila, například o lidské sexualitě, m