Home

Názvosloví solí koncovky

Soli kyslíkatých kyselin - Názvosloví

Soli kyslíkatých kyselin. Soli jsou iontové sloučeniny, které vznikají odtržením všech vodíků z molekul kyselin. Podstatné jméno je odvozeno od kyseliny, která danou sůl tvoří. Toto podstatné jméno má vždy koncovku -an. Více o příponách solí. Přídavné jméno charakterizuje kation a jeho zakončení, které. Názvosloví solí Názvy solí jsou dvouslovné. Skládají se z podstatného jména a přídavného jména. Podstatné jméno je odvozeno od názvu aniontu kyseliny, přídavné jméno označuje název kationtu. Koncovka v názvu určuje zároveň jeho náboj i oxidační číslo. Ve vzorci soli je součet nábojů kationtů a aniontů roven.

Názvosloví solí - Zprávy, Finance, Sport, Magazín, Hr

Názvosloví solí kyslíkatých kyselin. Název tvoří podstatné jméno odvozené od názvu kyseliny a přídavné jméno složené ze základu názvu prvku kationtu a zakončení jeho oxidačního čísla . Anionty kyselin vznikají tak, že se z kyseliny odštěpí atomy vodíku. Počet odštěpených atomů odpovídá náboji iontu Přehled názvosloví anorganických sloučenin. Aristoteles.Cz Matematika Chemie. Oxidační stavy a jejich koncovky Oxidy Hydroxidy. Tabulka oxidačních stavů a jejich názvoslovných koncovek. Oxidační číslo: Koncovka

Názvosloví solí kyslíkatých kyseli

Koncovky solí - domino. Žáci spojují vzorce solí s příslušnou koncovkou. Procvičují tak hravou a nenásilnou formou názvosloví solí. Po přiřazení koncovky danou sůl správně pojmenují. Je možno využít i k dalším aktivitám (je popsáno v pracovním listě) Kategorie: 8. třída - chemieTéma: Názvosloví solíPro více informací rozklikni infobox (klikni na zobrazit více).Ukážeme si, jak lze řešit názvosloví solí.. Základy českého chemického názvosloví a terminologie vznikly během 20. a 30. let 19. století. Tato první názvoslovná pravidla se přizpůsobovala stavbě českého jazyka.Vzhledem k tomu, že pocházela od jediného autora, poskytovala tím konzistentní způsob pojmenovávání chemických sloučenin.Postupem času se rozsah názvosloví značně rozšířil, přičemž se do něj. České názvosloví není pouhou odbornou hantýrkou, ale je také učební látkou, kulturním fenoménem a národní chloubou. Jako učební látka představují koncovky oxidačních stavů pevný základ českého chemického vzdělání, jeho procvičování a zkoušení tříbí mentální kvality řady generací

Chemické názvosloví - oxidační stavy a koncovk

 1. Procvič si názvosloví | Názvosloví.cz je webová aplikace pro studenty základních, středních i vysokých škol pro naučení a procvičení chemického názvosloví. nastuduj & procvičuj. 1 794 sloučenin v databázi. dosud jste provedli 1462 227 testů. 280 000 + provedených testů ročně. 220 000 + návštěvníků ročně
 2. soli ne (tato koncovka se uplatňuje jen u oxidů či -ičelan u centrálních atomů v aniontech, takže je lepší psát K +VIII), Pozn. Prvek nemůže mít nikdy větší oxidační číslo, než je jeho číslo skupiny v periodické tabulce, neboť tam je zařazen dle počtu valenčních elektron
 3. Názvosloví solí bezkyslíkatých kyselin se řídí pravidly platnými pro binární sloučeniny. Podstatné jméno je v něm umístěno na prvním místě a tvoří je název prvku nebo skupiny prvků se záporným oxidačním číslem či nábojem (s připojením koncovky -id, názvy aniontů byly podrobně diskutovány v kapitole.
 4. Anglické názvosloví kyselin a od nich odvozených solí V anglickém názvosloví kyselin se mnohem častěji používají nesystematické názvy, které se skládají z názvu centrálního atomu, který má příponu či příponu a předponu podle toho, v jakém je oxidačním stavu oproti svému nejběžnějšímu oxidačnímu stavu, a.
 5. Názvosloví esterů je zcela analogické modernímu názvosloví solí organických kyselin. Název esteru sestává ze dvou části spojených spojovníkem . První část tvoří název uhlovodíkového zbytku původního alkoholu, druhá část je složena z kmene odpovídajícího základu systematického názvu kyseliny a koncovky.
 6. Názvosloví oxidů. Oxidy jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku s libovolným prvkem. Kyslík má v nich vždy oxidační číslo -II a libovolný prvek +I až +VIII. Podstatné jméno je oxid. Přídavné jméno se skládá z názvu prvku a příslušné koncovky. Koncovka se vždy vztahuje k danému oxidačnímu stupni
 7. Soli se odvozují od kyselin náhradou vodíku kationtem (nejčastěji kovu). Soli bezkyslíkatých kyselin byli sice probrány v 3. a 4.lekci (halogenidy, sulfidy a další binární sloučeniny), ale iontový přístup je často výhodnější. Název mají složený z podstatného jména, odvozeného od názvu příslušného aniontu a přídavného jména, které odpovídá názvu kationtu

Chemické názvosloví anogranických sloučenin | PdF MU Jednoduchá číslovková předpona udává počet centrálních atomů, názvoslovná koncovka udává jejich oxidační číslo a pomocí Ewens-Bassettova čísla se vyznačí celkový náboj polyaniontu. Počet kyslíkových atomů není nutno uvádět NÁZVOSLOVÍ ORGANICKÝCH SLOUČENIN. Od vzniku strukturní teorie v šedesátých letech devatenáctého století počet organických sloučenin roste téměř exponenciálně. V roce 1880 bylo popsáno 12000 chemických sloučenin. uhlíku, v současné době byl již překročen počet 20 miliónů organických sloučenin. Názvy. Názvosloví oxidů Oxidy jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku s libovolným prvkem. Kyslík má v nich vždy oxidační číslo (stupeň) -II a libovolný prvek +I až +VIII. Podstatné jméno je oxid. Přídavné jméno se skládá z názvu prvku a příslušné koncovky. Koncovka se vždy vztahuje k danému oxidačnímu stupni. V tabulce jso Neznal názvosloví, ignoroval valenční koncovky a žasl, když mu ve zkumavkách a křivulích šuměly prudké chemické reakce. Podoben středověkému alchymistovi pachtil se za přeludem, padal a zase se zvedal, jenže na konci jeho cesty nezářil kámen mudrců, nýbrž univerzální mýdl

Alkany jsou nasycené uhlovodíky s molekulou bez násobných vazeb mezi atomy uhlíku . Alkany také patří mezi alifatické sloučeniny, tj. neobsahují aromatické cykly. Dříve se alkany nazývaly též parafíny Estery jsou organické sloučeniny, ve kterých je -OH skupina karboxylové kyseliny nahrazena organickým zbytkem vzniklým z alkoholu po odštěpení vodíku z OH skupiny. Na estery se dá pohlížet také jako na alkoholy, ve kterých je vodík nahrazen acylovou skupinou. Z názvoslovného hlediska se používá ještě jiné formální odvození, náhrada atomu vodíku karboxylové skupiny. Michael Londesborough vědec. Britský vědec, pracující v Ústavu anorganické chemie Akademie věd ČR. Narodil se v roce 1978 v Londýně. V roce 1999 absolvoval chemii na University of Leeds ve Velké Británii, v roce 2002 na stejné univerzitě obhájil Ph.D. Posledních pět let provádí výzkum v Ústavu anorganické chemie AV ČR v Řeži, zaměřuje se na borany, karborany a.

Koncovky solí - domino - Digitální učební materiály RV

PORT → Chat s odborníkem → Michael Londesborough Spojení s vědou ze všech stran. Týdeník České televize o novinkách a zajímavostech z nejrůznějších oblastí vědy, nových technologií a společenských obor Diskuse k článku. Wago, pačok, šukalka, durchšlok. Seznamte se s řemeslnickým slangem. Zkuste něco namítnout řemeslníkovi k jeho práci a uvidíte, s jakou se potkáte. Zahrne vás odbornými výrazy, a pokud nejste právě zběhlý v oboru, nemáte šanci. Asi jako když se odvážíte lékaři radit, jaké léky vám má předepsat Pokud si nastavíte v sytému vlastní ikony diskových jednotek, minimálně si zpřehledníte adresář Tento počítač. Využít můžete i postup, kterým připnete na hlavní panel Průzkumníka Windows a zobrazíte v něm ještě více informací HRADY a ZÁMKY. October 25 · Melnik, Czech Republic ·. H /071/ MĚLNÍK. <3. Akropole nad SOUTOKEM. V té zemi, v tom kraji, jež /KOSMAS/ kolem dokola obklíčený horami, jež se podivuhodným způsobem táhnou po obvodu celé země, že se na pohled zdá, jako by jedno souvislé pohoří celou tu zemi obklopovalo a chránilo;

Názvosloví solí - YouTub

 1. Hele Dafine, s tou korozí s tebou celkem souhlasím, ale jenom na lemech dveří a blatníků. Brácha má HF Integrale, dvoulitr s turbem a 4x4 (výkon pouhých 180 koní) a rez se objevila na spodním rantlu dveří u spolujezdce, předních blatnících (ale tam je to od odletujících kamenů, jinak nic) a na rantlu nad pátými dveřmi (tam je to nejhorąí)
 2. Tabulka - názvosloví kyselin a solí. 23. 11. 2007. Tabulka - Názvosloví kyselin a solí. Koncovka kyseliny. Oxidační číslo. Sůl-ná.
 3. 2 Názvosloví solí Oxidační číslo Koncovky kyselina sůl I - ná - nan II - natá - natan III - itá - itan IV - ičitá - ičitan V - ičná, - ečná - ičnan, - ečnan VI - ová - an VII - istá - istan VIII - ičelá Název vzorec Uhličitan barnatý 1
 4. 45_Názvosloví solí názvoslovné koncovky jsou jako u oxidů, ale v ženském rodu (-ný → -ná) v kyselinách je ox. číslo vodíku +I kyslíku-II součet kladných oxidačních čísel musí být sudé číslo (dělitelné 2) součet všech oxidačních čísel, všech atomů =
 5. Názvosloví solí. Definice a rozdělení solí. Soli jsou chemické sloučeniny složené z kationtů kovů a aniontů zbytků kyselin. Oxidační číslo zbytků kyselin se odvozuje podle počtu atomů vodíku (sytnosti) v kyselině (H 2 SO 4 - SO 4 -II , HNO 3 - NO -I 3 ). Rozdělení solí
 6. názvosloví solí karboxylových kyselin. alkan + koncovka -oát latinský kořen + -át český kořen + -an sůl karboxylové kyseliny ethanoát sodný natrium-ethanoát octan sodný sodná sůl kyseliny octové acetát sodný natrium-acetát chemický vzorec

České chemické názvosloví - Wikipedi

 1. Názvosloví bezkyslíkatých solí. koncovka -ičitá je 4. typem koncovky chemických sloučenin, které jsme se učili už např. pro oxidy - viz tabulka: 1. - ný (á) chemické sloučeniny skládají se z kationtu kovu a superoxidového anionu = O 2 1- =. Chemické látky a jejich názvosloví koncovky, Tab. 2
 2. Stránka pojednává o názvosloví hydrátů solí. Hydráty solí Hydráty jsou soli, ve kterých jsou vázány molekuly vody. Jejich počet v molekule hydrátu se vyjadřuje: - v názvu soli - číslovkou připojenou před slovo hydrát ½-hemi-6-hexa-.
 3. rôzne koncovky. Môžu mať koncovk-ux, napru . Mucmepw -ičitan, -ičnan,-an, -istan, -ečnan, -ičelan u solí, chemickom názvosloví sú uvedené príklady dostačujúce. 295 . Aby sme lepšie poukázali na skutočnosť jazyk, aa ž jehe tyo systép
 4. erálních kyseli

NÁZVOSLOVÍ SOLÍ BEZKYSL. KYSELIN podst. jméno-id + kation-koncovka ox.þ. +→ odvozují se náhradou H kationtem soli (např. HCl => NaCl chlorid sodný, HCN => KCN kyanid draselný) 6. NÁZVOSLOVÍ SOLÍ OXOKYSELIN → podle ox. čísla centrálního atomu koncovka (kyselina sírová → síran, kyselina dusičná → dusičnan NÁZVOSLOVÍ SOLÍ Datum (období) tvorby: 14. 5. 2013 Ro čník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Vzd ělávací oblast: Člov ěk a p říroda / Chemie / Anorganické slou čeniny 1 Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republik 5. NÁZVOSLOVÍ SOLÍ BEZKYSL. KYSELIN podst. jméno-id + kation-koncovka ox.. → odvozují se náhradou H+ kationtem soli (např. HCl => NaCl chlorid sodný, HCN => KCN kyanid draselný) 6. NÁZVOSLOVÍ SOLÍ OXOKYSELIN → podle ox. čísla centrálního atomu koncovka (kyselina sírová → síran, kyselina dusičná → dusičnan

Názvosloví solí kyslíkatých kyselin. Tento typ solí je odvozen od kyslíkatých kyselin, jejichž koncovky také obsahují ve svých názvech. Např. kyselina uhličitá tvoří uhličitany, kyselina dusitá tvoří dusitany apod. Jediný zádrhel představují -ové kyseliny, které tvoří soli s koncovkou -an. Kyseliny sírová tedy. Názvosloví bezkyslíkatých kyselin 3) Tvorba vzorce z názvu: • Na začátku každé kyseliny vždy atom vodíku, na druhém místě prvek, tvořící kyselinu HmX (X = halogen VII.A sk. , chalkogen VI.A sk.) •Bezkyslíkatá kyselina se pozná podle toho, že její název je zakončen.vodíkov Názvosloví solí kyselin Soli kyselin jsou látky, které vznikají nahrazením všech vodíků v kyselině jiným kationtem. Příklad: Na 2SO 4 Sůl kyseliny sírové (síran sodný) H2SO 4 Kyselina sírová Názvy solí JMÉNO SOLI + JMÉNO KATIONTU Jméno soli se odvozuje od názvu příslušné kyseliny pomocí přípony-a

Historické české názvoslov

Procvič si názvosloví - Názvosloví

 1. Jak jsme si řekli výše, základem českého názvosloví anorganických látek jsou oxidační čísla. Kladné oxidační číslo prvku (I až VIII) se v názvu jeho sloučeniny vyjadřuje pomocí koncovky, Tab. 2. Tab. 2 Koncovky oxidačních čísel Oxidační číslo Koncovka základní Koncovka kyseliny Koncovka soli I -ný -ná -na
 2. Názvosloví solí kyslíkatých kyselin ve zvláštních případech. Pokud je to pro přesné a jednoznačné pojmenování soli nutné, vyjadřuje se číslovkovou předponou i počet atomů kovu a násobnými číslovkovými předponami počet zbytků kyseliny
 3. Názvosloví (teoretická část) Názvy binárních sloučenin vodíku s ostatními nekovy a p-kovy se tvoří přidáním koncovky -an k latinskému kořeni názvu prvku, např.: H 2 S sulfan PH 3 fosfan SiH 4 silan Názvy oxidů, hydroxidů a solí
 4. Názvosloví solí bezkyslíkatých kyselin. Bezkyslíkaté soli jsou, jak už název napovídá, odvozeny od bezkyslíkatých kyselin. Stejně jako názvy bezkyslíkatých kyselin obsahují koncovku -vodíková, názvy solí bezkyslíkatých kyselin obsahují koncovku -id. Krok 1: Dle koncovky -id poznáme, že se jedná o sůl.
 5. Názvosloví solí Tabulka kyslíkatých kyselin a solí: Název kyseliny Oxidační číslo kyselinotvorného prvku Vzorec kyseliny Název soli Anion kyseliny k. chlorná I HCl. O chlornan Cl. O 3 - neexistuje II neexistuje k. dusitá III HNO 2 dusitan NO 3 - k. uhličitá IV H 2 CO 3 uhličitan CO 32 - k. dusičná k. chlorečná V V HNO 3 HCl
 6. Start studying Oxidační čísla - koncovky. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Názvosloví -názvy a vzorce - anionty I

Ďalej sa karboxylové kyseliny s nižšou molekulovou hmotnosťou ľahko rozpúšťajú vo vode. Avšak s narastajúcou dĺžkou uhlíkového reťazca klesá rozpustnosť. Karboxylové kyseliny majú kyslosť v rozmedzí od pKa 4-5. Pretože sú kyslé, ľahko reagujú s NaOH a NaHCO 3 roztoky za vzniku rozpustných sodných solí. osvojí si názvosloví binárních sloučenin vodíku s oxidačním číslem +I, odvozených kyselin a jejich solí. odvodí z názvů vzorce a naopak. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová. CZ.1.07/1.5.00/34.050 Názvosloví solí se pak tvoří jako názvosloví binárních sloučenin (podst.jm. - naučit se + příd.jm. - umíme) Soli kyslíkatých kyselin Příklady k napsání vzorců: Dusičnan draselný Uhličitan hlinitý Síran vápenatý Manganistan draselný Příklady k napsání názvů: K2SO3 Fe2(SO4)3 NH4PO3 (NH4)3PO první je podstatné jméno, které pojmenovává anion. Je odvozené od názvu kyseliny nahrazením koncovky -á koncovkou -an!POZOR u solí s oxidačním číslem centrálního atomu = VI se odtrhává i valenční koncovka a podstatné jméno pak obsahuje jen název centrálního atomu a koncovku -an - Názvosloví: jako heterocyklus (vyjimka !) -piperazin (1,4-diazacyklohexan) CH C NH 2 O OH CH 3 HC H 2 N C O HO CH 3 + CH C NH O HN CH 3 CH C O H 3 C + 2 H 2 O Alanin 3,6-dimethylpiperazin-2,5-dion - název z triviálního názvu + koncovka -laktam - nebo z systematického názvu s koncovkou -olaktam C CH 2 CH 2 CH 2 CH CH 3 OH.

PPT - Názvosloví solí PowerPoint Presentation, free

Chemické názvosloví anogranických sloučenin PdF M

Anglické chemické názvosloví - Wikipedi

Estery - Wikipedi

Názvosloví anorganických sloučenin - pracovní seši

V NÁZVU hydrogensoli je uvedený počet nenahražených H. Pozn.: názvosloví tvoříme jako u solí. Př. Utvoř název ke vzorci Ca(HSO4)2 Výsledek: Ca(HSO4)2 je hydrogensíran vápenatý. Pozn.: Jako zákl.kyselinu nelze použít HPO3, 1 atom H je nutno nechat v soli a aspoň 1 atom H použít k náhra- dě za Ca V prídade koncovky pre ox. č. VI - ová, sa táto vynecháva . Odtrhnutím vodíkov z kyseliny získame zvyšok kyseliny. Podľa počtu odtrhnutých vodíkov stanovíme jeho oxidačné číslo. Napr. H2SO4 zvyšok SO4 jeho oxidačné číslo -II , teda SO4-II Názvoslovie solí kyslíkatých kyselín (oxokyselín). 2.3 Sulfidy - názvosloví, vlastnosti a využití. Sulfan (sirovodík) H 2 S vytváří dvě řady solí, a to dle počtu odštěpených atomů vodíku, hydrogensulfidy HS-I a sulfidy S-II. Mnohé sulfidy jsou ve vodě nerozpustné a barevné, čehož se využívá v analytické chemii pro důkaz jednotlivých iontů Koncovky solí - domino. Žáci spojují vzorce solí s příslušnou koncovkou. Procvičují tak hravou a nenásilnou formou názvosloví solí. Po přiřazení koncovky danou sůl správně pojmenují. Je možno využít i k dalším aktivitám (je popsáno v RNDr. Radomíra Kučerová, publikováno 9.11.2010 14:53, zhlédnuto 2883×.

Chemie - názvosloví. Základy přírodních věd. Názvosloví anorganických sloučenin. Názvosloví dvouprvkových sloučenin Názvosloví oxidů Názvosloví peroxidů Názvosloví bezkyslíkatých kyselin Názvosloví bezkyslíkatých solí Názvosloví hydridů Názvosloví.. Anorganické názvosloví; Vzorce a názvy halogenidů; Bezpečnost práce a symboly; Látky; Přiřaď vzorce a názvy solí; Vytvoř vzorce hydrogensolí; Koncovky solí - domino; Bingo - atomy a ionty; Uhlovodíky - pexeso; Značky prvků; Poskládej - ionty a atomy; Vzorce a názvy kyselin a hydroxidů; Přiřazuj názvy a vzorce. CHEMICKÉ SLOŽENÍ ŽIVÉ HMOTY. (rozšířený syllabus k samostudiu) 1. Pohybujeme se ve vědecké, tedy materiální poloze a tudíž živou hmotu silně redukujeme. 2. Prvky: v živých soustavách nacházíme tzv. prvky biogenní. Patří sem asi 2/3 prvků periodické soustavy s převážně nízkou molekulovou hmotností

Hravý rána pěstí album názvosloví halogenidů pracovní list

Názvosloví anorganických sloučenin. A. Výklad a ukázkové příklady. Soli se odvozují od kyselin náhradou vodíku kationtem (nejčastěji kovu). Soli bezkyslíkatých kyselin byli sice probrány v 3. a 4.lekci (halogenidy, sulfidy a další binární sloučeniny), ale iontový přístup je často výhodnější. Název mají složený. kyseliny x = IV →koncovka -ičitá →si řičitá spojíme podstatné jméno kyselina a p řídavné jméno s odvozeným zakon čením kyselina si řičitá. 22 Názvosloví solí Názvy solí se skládají z podstatného a přídavného jména. Podstatné jméno charakterizuje anio PROCVIČOVÁNÍ NÁZVOSLOVÍ KYSELIN (BEZKYSLÍKATÝCH I KYSLÍKATÝCH) Napiš názvy: 1. HBr - 2. H 2 S - 3. HNO 2 - 4. HNO 3 - 5. H 3 PO 4 - 6. HCl - 7. HIO 4 - 8. HCN - 9. H 2 SO kyselina název prvku + koncovka podle ox. č. Inapř. HAsO 2 - H IIIO-II As 2 - kyselina arsenitá 1. HBr - kyselina bromovodíková. NÁZVOSLOVÍ ARENDIAZONIOVÝCH SOLÍ Názvosloví jednotlivých tříd sloučenin bude probíráno v kapitolách, které se těmito sloučeninami zabývají. Organické sloučeniny lze v podstatě rozdělit do tří velkých skupin: na se tvoří připojením koncovky. Téma: Názvosloví - soli kyslíkatých kyselin Metodický list/anotace: Prezentace slouží k úvodu a procvičení tématu názvosloví solí kyslíkatých kyselin, popřípadě k zopakování. Cvičení mohou být využita k dílčímu zkoušení. Důraz kladen na křížové pravidlo, krácení a finální úprava vzorců

PPT - NÁZVOSLOVÍ KYSELIN PowerPoint Presentation, free

Podíváme se na názvosloví solí kyslíkatých kyselin. Koncovka -á z názvu kyseliny nahrazena koncovkou -an Součet oxidačních čísel všech atomů v molekule je roven nule !!! Koncovky solí: I - nan II - natan III - itan IV - ičitan V - ečnan, - ičnan VI - an (!!! ne - ovan !!!) VII - istan VIII - ičela Názvosloví. 1/12 Uveď název vzorce NaOH. hydroxid draselný koncovka -ičitý patří oxidačnímu číslu: +IV +II-IV +III; 10/12 PSP sestavil Názvosloví esterů karboxylových kyselin je vesměs stejné jako názvosloví solí karboxylových kyselin. Kyselá hydrolýza esterů koncovky a koncovky amid. Vedle amidů se do této skupiny derivátů řadí ještě polyamidy a vnitřní amidy: Anhydridy názvosloví hydroxidů Názvosloví hydroxidu je založeno zcela obdobných principech jako názvosloví solí. Liší se pouze tím, že v názvu je podstatné jméno tvořeno slovem hydroxid a vzorec je vždy složen pouze z jednoho kationtu a z jednoho, či několika hydroxidových aniontů Názvosloví solí bezkyslíkatých kyselin (bližší vysvětlení ve výukovém videu nebo prezentaci, kdo jej nemůže otevřít). Obecný vzorec soli: K+ A-K+ je kladně nabitá část molekuly: kation. Je záporně nabitá část molekuly: anion. Název soli: podstatné jméno (koncovka - id) + přídavné jmén

-Koncovky kladných oxidačních od 1 do 7 jsou: 1-ný, 2-natý, 3-itý, 4-ičitý, 5-ičný -ečný, 6-ový, 7-istý, 8-ičelý a připojují se k českým názvům prvků.-Při sestavování vzorců se vychází z toho, že součet oxidačních čísel v molekule je 0! Názvosloví dvouprvkových (binárních) sloučenin Názvosloví solí. vzorec soli: A+B-název soli: podstatné jméno. přídavné jméno. odvozeno od aniontu kyseliny. odvozeno od kationtu. a) od bezkyslíkatých kyselin, koncovka -id. Cl- chlorid, S2- sulfid. př. AlCl. 3 chlorid hlinitý, Na 2. S sulfid sodnýb) od kyslíkatých kyselin, koncovka - a Názvosloví solí karboxylových kyselin (2 možnosti): a) Název se skládá z latinského názvu kovu a z názvu aniontu odvozeného od názvu karboxylové kyseliny náhradou koncovky -ová kyselina (resp. -karboxylová kyselina ) koncovkou -oát (resp. -karboxylát ). Název kovu a aniontu se odd ěluje spojovníkem Názvosloví solí kyslíkatých kyselin (vzorec - název) Flashcards Quizle . Názvosloví kyslíkatých kyselin - příklady. Názvoslový kyslíkatých kyselin - teorie. Pomocí koncovky kyseliny napíšeme oxidyční číslo centrálního prvku a doplníme potřebné indexy ke všem prvkům aby.. Der kostenlose Service von Google. Názvosloví druhu je binomické (dvouslovné); název rodu je jednoslovný, také rodu nadřazené taxony jsou jednoslovné, ale připojují si konstantní koncovky (určité výjimky u řas a hub) Hlavní stupně (jednotky, taxony) hierarchické klasifikace jsou druh rod, čeleď, řád, třída, oddělení, říše, popř. doména a jsou.

NÁZVOSLOVÍ SOLÍ - název soli je dvouslovný • podstatné jméno - odvozeno od názvu kyseliny • přídavné jméno - odvozeno od názvu kationtu kovu + koncovka oxidačního čísla př. uhličitan draselný - oxidační číslo všech prvků ve vzorci soli se musí rovnat nule - anionty. názvosloví objevuje čím dál astěčji, např. při řešení projektů žáci vyhledávají informace z chemických zdrojů na internetu a cizojazyčné literatury. V rámci projektu Inovace profesní pípravy budoucích u ř č itel ů chemi Chemické názvosloví - Anorganika, interaktivní webová aplikace, která umožňuje procvičovat anorganické chemické názvoslov Výroba a využití wolframu a jeho sloučenin Detaily ze stránky Bezpečnostní listy na webu PENTA. Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o. Radiová 1122/1 102 00 Praha 10 tel.: +420 226 060 69 názvosloví hydroxidů Názvosloví hydroxidu je založeno zcela obdobných principech jako názvosloví solí

Výukový materiál je určen pro studenty 1.ročníku SŠ. Může být použit při opakování názvosloví anorganické chemie. KLÍČOVÁ . SLOVA: oxidační čísla, názvosloví kyselin, solí, hydrogensolí, hydrátů, podvojných solí. Názvosloví anorganické chemie. VY-32-INOVACE-CHE-11 Názvosloví solí polykyselin • můžeme utvořit dvěma způsoby, jak je uvedeno na příkladech: • • • • • Vzorec soli: K 2 S 2 O 7 Na 2 B 4 O 7 Na 5 P 3 O 10 Ca 3 Si 3 O 9 NaB 5 O 8 . Název soli

Názvosloví solí kyslíkatých kyselin. Název tvoří podstatné jméno odvozené od názvu kyseliny a přídavné jméno složené ze základu názvu prvku kationtu a zakončení jeho oxidačního čísla.. Anionty kyselin vznikají tak, že se z kyseliny odštěpí atomy vodíku Chemické názvosloví - test. Školní testy Chemické vzorce CuSO4 CuSO4 Cu + (SO4) (SO4) je aniont kyseliny sírové H2SO4 = síran s ox.číslem (SO4)-II Cu je kationt kovu = měď Podle křížového pravidla platí: Cu+II(SO4)-II Druhá koncovka -natý Vzorec soli je síran měďnatý Názvosloví solí NaCl NaCl Na + Cl (Cl) je aniont kyseliny chlorovodíkové HCl = chlorid s ox.číslem Cl-I Na je. • Názvosloví hydroxidů, kyselin, solí 1h • Procvičování 2h centrální atom podle koncovky v názvu) • určíme počet atomů vodíku (u lichých ox. čísel centrálního atomu bývá nejčastěji 1,3 nebo 5 atomů vodíku, u centrálních atomů se sudým oxidačním číslem bývá nejčastěji vodíků

VZNIK SOLÍ Definice - jsou chemické sloučeniny složené z kationtů kovů a aniontů kyselin VZNIK SOLÍ VLASTNOSTI NÁZVOSLOVÍ NÁZVOSLOVÍ NÁZVOSLOVÍ NÁZVOSLOVÍ ZÁSTUPCI ZÁSTUPCI ZÁSTUPCI ZÁSTUPCI ZÁSTUPCI ZÁSTUPCI ZÁSTUPCI ZÁSTUPCI ZÁSTUPCI VZNIK SOLÍ VZNIK SOLÍ VLASTNOSTI NÁZVOSLOVÍ NÁZVOSLOVÍ NÁZVOSLOVÍ NÁZVOSLOVÍ ZÁSTUPCI ZÁSTUPCI ZÁSTUPCI ZÁSTUPCI. Tvorba vzorců: Tvorba názvů: Procvičování: učebnice str.221. 5. NÁZVOSLOVÍ SOLÍ KYSELIN - vznikají odštěpením a nahrazením jednoho či více vodíkových kationtů v molekule kyseliny. a) soli bezkyslíkatých kyselin- koncovka -id. př.: sůl HF- fluorid, H2S- sulfid, HCN- kyanid Názvosloví oxidů a sulfidů Anorganická chemie: Chemické názvosloví VI Názvosloví solí Názvosloví halogenidů Vyčíslení redoxní rovnice . Systematický název příslušné oxokyseliny sestavíme z názvu výchozí karboxylové kyseliny s použitím číslování a předpony oxo- (popř. i násobících předpon di, tri, )

Anglické skladebné názvosloví [editovat | editovat zdroj]. V anglickém skladebném názvosloví se upřednostňuje složení molekuly před její strukturou. Jeho nejjednodušší formou je stechiometrický název (stoichiometric name).V některých případech můžeme použít pro skupinu atomů triviální název (cyanide = CN, hydroxide = OH) a začlenit ho do názvu jako by se. Kategorie: Chemie Typ práce: Seminárky/referáty Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Práce podává přehled základních pojmů názvosloví anorganické chemie, konkrétně se věnuje anorganickým sloučeninám.Vysvětluje a charakterizuje chemické názvosloví, názvy skupin prvků, oxidační číslo, oxidy, hydroxidy, kyseliny, soli a podvojné sloučeniny Názvosloví se tvoří od latinského názvu + koncovka an → undekan, dodekan, eikosan. Vlastnosti. C 1 až C 4 jsou plyny, C 5 až C 15 jsou kapaliny (rozpouštědla - petrolether) a C 16 a vyšší jsou pevné látky (vazelína, parafíny). Bezbarvé, nerozpustné ve vodě (jsou nepolární), ale v organ. rozpouštědlech ano (benzen Názvosloví solí příklady. Názvosloví solí - Procvičování online, test, rozsáhlá sbírka příklad 7) Vytěsňováním slabých kyselin z jejich solí silnou kyselinou - vzniká sůl silné kyseliny, příslušný oxid a voda K 2 SO 3 + 2 HCl 2 KCl + SO 2 + H 2 O Na 2 SO 3 + H 2 SO 4 Na 2 SO 4 + SO 2 + H 2 O Na 2 CO 3 + 2 HCl 2 NaCl + CO 2 + H 2 O CaCO 3 + H 2 SO 4 CaSO 4 + CO 2.

PPT - Názvosloví solí PowerPoint Presentation - ID:5068139Dusičnan železitý vzorec, dusičnan železitý (dříve téžPPT - karboxylové sloučeniny PowerPoint Presentation, free